มทร.พระนคร ร่วมเป็นสมาชิก “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” (Engagement Thailand – EnT)

 

logo600

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม”(Engagement Thailand – EnT) ประเภทองค์กร ราย 3 ปี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในมหาวิทยาลัย เครือข่าย มทร. 9 แห่ง และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจสังคมในประเทศและต่างประเทศ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.engagementthailand.org การเป็นสมาชิกดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์ ดังนี้

  1. การพัฒนางานวิชาการ เช่น การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และประสานวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากร
  2. การให้คำปรึกษาการเขียนผลงาน และการเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้วยผลงานเพื่อสังคม
  3. การร่วมเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง Engagement ในประเทศและ ASEAN
  4. การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในราคาสมาชิก (ไม่เกิน 2 คน)
  5. การเตรียมความพร้อมของสมาชิกในการสมัครรับการประเมินด้าน Engagement ในระดับนานาชาติ
  6. การยกย่องและประกาศเกียรติคุณผลงานเพื่อสังคมของสมาชิก

 

ที่มา : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Comments are closed.