9 ราชมงคล ประชุมความร่วมมือ การสนองงานในเบื้องพระยุคลบาท

10352573_694913430589238_1931345716052079921_n

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จัดประชุมการสนองงานในเบื้องพระยุคลบาท 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 9 มทร. ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ คือ
1) การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 1 ชุด 3 เล่ม ประกอบด้วย
(1) หนังสือรวบรวมกิจกรรมสนองเบื้องพระยุคลบาท 9 ราชมงคล
(2) หนังสือรวบรวมพันธุ์พืชและผลิตภัณฑ์โครงการ อพ.สธ.
(3) Diary พระกระยาหารเสวย และงานศิลป์ 9 ราชมงคล และ
2) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน/หมู่บ้าน แบบมีส่วนร่วม จำนวน 60 ชุมชน/หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาที่มา : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

Comments are closed.