มทร.พระนคร จับมืออาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ

 

42076

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความต่อเนื่องเชื่อมโยงทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยินดีรับนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามความถนัดและศักยภาพของนักศึกษา
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยัง ยินดีสนับสนุนการทำโครงการผลิตสื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน รวมทั้งร่วมมือกันในการจัดหาสถานประกอบการเพื่อเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาของทั้งสองสถาบัน และให้ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาต่อ หรือการประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งมีผลระยะเวลา 5 ปี

ทั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกอบไปด้วย 7 วิทยาลัย ได้แก่
•วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร •วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม •วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี •วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
•วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
•วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
•วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Comments are closed.