มทร. พระนครจับมือประเทศเยอรมัน เร่งพัฒนาสู่สากล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ หวังขึ้นชั้นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ

 

11100

 

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ University of Applied Sciences Landshut, Bavarian Thai Academic Cooperation Center (BTACC) และ BALE Consulting จากประเทศเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี โลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในด้านดังกล่าว ตามแนวทางด้านการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของประเทศไทยและของประชาคมโลก เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมคุณภาพสืบไป

สำหรับการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ของทั้ง 4 หน่วยงาน ตลอดจนคณบดี และคณาจารย์จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กว่า 40 คน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมเจรจาความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

ที่มา ข่าวภาษาไทยโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ข่าวภาษาอังกฤษโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

RMUTP Strives for Being a Leading University for Diverse Careers: Signing MOU with Germany

Assoc. Prof. Supatra Kosaiyakanont, Acting President of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon signed Memorandum of Understanding with the University of Applied Sciences Landshut, Bavarian Thai Academic Cooperation (BTACC), and BALE Consulting from Germany.

The MOU signing was aimed to promote academic cooperation in engineering, technology, logistics and information technology to produce human resources and develop technological innovation in the above fields to meet the demand of Thailand and global market to create a better and stronger global community.

The MOU signing ceremony was honored by CEOs of the 4 institutions, deans and lecturers from all 9 faculties of RMUTP. More than 40 participants in total witnessed the MOU signing ceremony, shared and discussed ideas, and initiatively agreed in some academic cooperation activities.
The ceremony was held on Friday, August 22nd, 2014 at 15:00 at Rabi Badhana Conference Room, Office of the President, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in Bangkok, Thailand.

Thai News: Vice President for Student Affairs and Alumni

English News: Assistant to the President for International Affairs

Comments are closed.