มทร.พระนคร ศึกษาดูงานด้านคหกรรมศาสตร์ ณ Brescia University College ประเทศแคนาดา

10649841_707585389322042_7025181380002237246_n

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางคหกรรมศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านคหกรรมศาสตร์และภาคบริหารจัดการ ณ Brescia University College เมืองนครโทรอนโต ประเทศแคนาดา
โดยมี Alicia c. Garcia, PhD, RD, CFE Chair, Division of Food and Nutritional Sciences Donna Rogers, PhD Academic Dean Jennifer Coughlin Associate Registrar, Student Success และ Rhea Johnson Associate Registrar, Recruitment and Admissions ให้การต้อนรับ
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Comments are closed.