โชว์!!! ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์ ในงาน Destination Thailand at Yong-Dundas Square ณ ประเทศแคนาดา

10593177_706484169432164_8195622276241556403_n คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำแคนาดา นำโดย ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และ ผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมงาน Destination Thailand at Yong-Dundas Square เพื่อดำเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยเช่น การแกะสลักผักและผลไม้ พานพุ่มผ้าลายไทย ศิลปะการดุนลายแผ่นเงินแผ่นทอง ผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมืองของไทยและการบรรเลงเครื่องสายไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักและสนับสนุนผลประโยชน์ทางด้านเศษฐกิจของไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

cheap party dresses online,christian louboutin sale uk,ralph lauren sale uk,cheap louis vuitton,michael kors sale

Comments are closed.