คลินิกเทคโนโลยี มทร. พระนคร ร่วมกิจกรรมเติมความรู้ให้ อสวท. ประจำปี 2557

9_resize

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทน.) ให้กับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. สามารถทำหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในการทำงานระหว่างเครือข่าย อสวท. ทั่วประเทศ โดยนำ อสวท. ในความดูแลของคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางวิไลภรณ์ แก้วสุวรรณ และ นางประทีป จันทร์แจ้ง ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2557

Comments are closed.