มทร.พระนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหน่อไม้

001_resize

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา นำวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้เลี้ยงหวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาหน่อไม้เลี้ยงหวานแปรรูป ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมของกลุ่ม และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวานและชุมชนใกล้เคียง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำไส้กรอกอีสานหน่อไม้ ไส้อั่วสดหน่อไม้ และลูกชิ้นหมูหน่อไม้  ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2557 ณ กลุ่มชุมชนผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน

Comments are closed.