มทร.พระนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากปลา

DSCF0516_resize

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ ดำเนินการติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี (ครั้งที่ 2) มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา และออกแบบบรรจุภัณฑ์  ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาและช่วยสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่ม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวเกรียบปลา น้ำพริกปลาป่นสมุนไพร และปลากรอบทรงเครื่อง ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2557 ณ กลุ่มถนอมอาหารจากปลาบ้านตาชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน

Comments are closed.