มทร.พระนคร ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

IMG_9349_resize

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Lecture Theater ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม วาระการประชุมประกอบด้วย การชี้แจงขั้นตอนการประเมินข้อเสนอการวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  การบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการประเมินข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัย และการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวม 94 ท่าน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ จำนวน 221 โครงการ งบประมาณ 96,290,315 บาท (เก้าสิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

Comments are closed.