เปิดบ้านคหกรรม ย้อนวัฒนธรรมโชติเวช

visit-hec-5[1]

รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ เข้าร่วมงานโครงการสัมนาวิชาชีพ เปิดบ้านคหกรรม ย้อนวัฒนธรรมโชติเวช โดยมี ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาวิชาชีพ  คหกรรมศาสตร์ “เปิดบ้านคหกรรม ย้อนวัฒนธรรมโชติเวช” โดยได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการโชติเวช 4 ท่าน ได้แก่ ผอ.นงเยาว์ ศิริเกษม ผอ.ชูศรี บุญญาสัย รศ. วลัย หุตะโกวิท รศ.บุษรา สร้อยระย้า มาบรรยาย ความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “เปิดองค์ความรู้งานวัฒนธรรมดอกไม้สดและงานใบตอง” และ “เล่าขานตำนานโชติเวช” ภายในงานยังจัดแสดงผลงานต่างๆ ของนักศึกษา อาทิ งานปักผ้า งานแกะสลัก ดอกไม้ประดิษฐ์ ใบตองดอกไม้สด โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Comments are closed.