มทร. พระนครจับมือประเทศเยอรมัน เร่งพัฒนาสู่สากล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ หวังขึ้นชั้นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ

    รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ University of Applied Sciences Landshut, Bavarian Thai Academic Cooperation Center (BTACC) และ BALE Consulting จากประเทศเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี โลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในด้านดังกล่าว ตามแนวทางด้านการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของประเทศไทยและของประชาคมโลก เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมคุณภาพสืบไป สำหรับการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ของทั้ง 4 หน่วยงาน ตลอดจนคณบดี และคณาจารย์จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กว่า 40 คน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ Continue reading

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและพัฒนาสู่สากล ในทศวรรษที่ 2 ส่งคณาจารย์ 5 คณะเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณบดี 8 คณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมสถาบันที่จัดอบรมด้านภาษาและตรวจประเมินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Language) ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ความสำคัญและเร่งรัดพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 18 ท่าน จาก 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อ มทร.พระนคร ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ในปี 2558-2568 ต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ ระยะแรก บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน Continue reading

ผู้บริหาร มทร.พระนคร ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อม ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเดินทาง มาเยี่ยมชมคณะและหารือการทำความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ อันเป็นผลสืบเนื่องจากคณะฯได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาฯ กับมหาวิทยาลัยกว่างสี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5-12 มิถุนายนที่ผ่านมาที่มา: งานประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์    

Posted in wU

เพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้แก่คณาจารย์เพื่อต้อนรับ AEC ไปอบรมภาษาเพิ่มเติม ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้แกคณาจารย์เพื่อต้อนรับ AEC ด้วยส่งอาจารย์จากหลากหลายคณะ จำนวน 18 คน ไปอบรมภาษาเพิ่มเติม ณ Massey University เมือง Palmerton North ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 34 วัน

เพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 10 เดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ณ บาหลี : อินโดนีเซีย

นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 10 เดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ณ Bali Polytechnic เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียน และประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร ทางด้านการจัดการศึกษายังต่างประเทศ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่10 ระหว่าง 8-15 ก.ค.57 ณ Bali Polytechnic Indonesia

ผู้บริหาร LHC และ CPF เยี่ยมชมการจัดการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Yateendra SINH และ Chen BAO ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันให้คำปรึกษา Lausanne Hospitality Consulting (LHC) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยโลซานน์ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมด้วยผู้บริหาร จากบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในอนาคต โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อ 3 ก.ค.57 ณ ห้องประชุมบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Posted in wU

เพชรราชมงคลรุ่นที่ 10 เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ. ประเทศจีน

ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางประดิษฐา  นาครักษา ผอ.กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา (เพชรราชมงคลพระนคร)รุ่นที่10 เดินทางไปฝึอกอบรมและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง  (NCVT) เมืองหนานหนิง   สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่วันที่14-28มิถุนายน 2557 โดยรองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาของNCVTให้การต้อนรับและร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ณ ภัตตาคารจินหลง เมื่อวันที่16มิย.57 ที่มา:ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร จัด English Camp รุ่นที่ 5 เสริมทักษะด้านภาษา สู่สากล

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “English Camp รุ่นที่ 5” เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เมื่อ 16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม D- HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.ดร.วิโรจ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายและได้ให้ความสำคัญกับการก้าวเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงได้ร่วมมือกับ The Association of Thai Professional in America Continue reading

Posted in wU