มทร.พระนคร จัด English Camp รุ่นที่ 5 เสริมทักษะด้านภาษา สู่สากล

02[1]

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “English Camp รุ่นที่ 5” เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เมื่อ 16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม D- HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รศ.ดร.วิโรจ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายและได้ให้ความสำคัญกับการก้าวเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงได้ร่วมมือกับ The Association of Thai Professional in America and Canada (ATPAC) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการ English Camp รุ่นที่ 5 โดยได้จัดมาแล้วทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งการจัดโครงการทุกครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี เห็นได้จากจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่เพิ่มขึ้นทุกปี และมีผลการประเมินความพึงพอของโครงการอยู่ในระดับ(มากที่สุด) และพัฒนาการของนักศึกษาเมื่อเทียบกับก่อนเข้าโครงการอยู่ในระดับ(มากที่สุด) เช่นกัน ในการดำเนินกิจกรรมทางมหาวิทยาลัย ได้มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Ball State ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเชิญ Dr. Kris Rugsaken เป็นผู้ประสานงานและส่งนักศึกษามาเป็น Camp Leaders เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงจากเจ้าของภาษาและเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มีศักยภาพพร้อมเป็น World Class University ต่อไป

Comments are closed.