ผู้บริหาร มทร.พระนคร ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

10371674_676849245728990_1569642532659383304_n
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อม ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเดินทาง มาเยี่ยมชมคณะและหารือการทำความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ อันเป็นผลสืบเนื่องจากคณะฯได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาฯ กับมหาวิทยาลัยกว่างสี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5-12 มิถุนายนที่ผ่านมาที่มา: งานประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์

 

 

Comments are closed.