คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ร่วมรับฟัง “การแนะนำการบันทึกข้อมูลนักกีฬาลงบนเว็บไซต์”

อาจารย์ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา พร้อมทั้ง คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา และบุคลากรงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา รับฟังการรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเว็บไซต์พระนครเกมส์ โดย นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ สถิติ และประมวลผล เป็นวิทยากรบรรยายวิธีการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน เรื่อง “การแนะนำการบันทึกข้อมูลนักกีฬาลงบนเว็บไซต์” เพื่อให้บุคลากรงานกีฬา และในส่วนของผู้ควบคุมทีม ได้เข้าใจและปฏิบัติการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลเว็บไซต์พระนครเกมส์อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ (Self Access Learning Center) ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทเวศร์) Continue reading

มทร.พระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ปี2557

มทร.พระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศส6มพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน โดยขบวนแห่เทียนพรรษา เริ่มต้นที่หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เวลา 9.00 น. ไปถวายยังวัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร พร้อมกันนี้ มทร.พระนคร ทุกหน่วยงาน ทุกคณะ และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาค ปัจจัยทำบุญถวายเทียนพรรษา รวมทั้งหมด Continue reading

ราชมงคลพระนคร จับมือ 5 สถาบัน พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร เป็นประธานการประชุมเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ม.อีสเทิร์นเอเชีย ม.สยาม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา และ ม.ราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้มีความสมบูรณ์เป็นบัณฑิตพร้อมใช้ และส่งเสริมเติมเต็ม สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพนักศึกษาของทั้ง 6 สถาบันที่ร่วมเครือข่าย โดยกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันมาแล้ว อาทิ โครงการสานใจเยาวชนไทยเพื่อเกาะปูยู จ.สตูล และโครงการสังคมแห่งการเอื้ออาทร เป็นต้น ในการนี้ ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ผศ.อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการกีฬา นางประดิษฐา นาครักษา ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และนายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรม Continue reading

มทร.พระนคร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แบบบริหารองค์รวมเชิงรุก สู่ทศวรรษที่ 2

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ ( RMUTP SUMMIT) เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ รีสอร์ท จังหวัด เพชรบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีการยายให้ความรู้ที่น่าสนใจมากมาย เช่น หัวข้อ “มุมมองทิศทางสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร (HRM&HRD)” และ หัวข้อ “การวิเคราะห์โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์” Continue reading

มทร.พระนคร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ถนนไปสู่อนาคตสีเขียว

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที…่ 5 “The 5th RMUTP International Conference : Science, Technology and Innovation for Sustainable Devolvement : the road towards a green future” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ Continue reading

มทร.พระนคร. พัฒนานักวิจัย : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย ระยะที่ 2

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2557 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ข้อเสนอการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย สำหรับเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี มีนักวิจัยร่วมนำเสนอข้อเสนอการวิจัย จำนวน 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

มทร.พระนคร ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของนักวิจัยและนักศึกษาให้เป็นที่รู้จัก เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานในการนำสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและนักศึกษา จำนวน 34 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น9 ผลงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 ผลงาน Continue reading