มทร.พระนคร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ถนนไปสู่อนาคตสีเขียว

DSC_3265

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที…่ 5 “The 5th RMUTP International Conference : Science, Technology and Innovation for Sustainable Devolvement : the road towards a green future” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร. พระนคร ) กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ มุ่งเน้นแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งสู่แนวทางการเติบโตสีเขียว เพื่อเป็นการเปิดเวทีนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการจากนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระดมความคิดเห็นในประเด็นใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนักวิจัย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้เชิญนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมานำเสนอผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการที่เผยแพร่ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การจัดประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การนำเสนอบทความและผลงานวิจัย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีหัวข้อบทความวิชาการและงานวิจัยที่น่าสนใจมากมาย เช่น Sustainability Science, Environmental Issues and Assessment, Green Materials Science and Alternative Energy,GreenProduct Innovation, Sustainability Agriculture Development and Nutrition, Sustainability Governance and Transformation, Green Business and Ecosystem Services, Education for Sustainable Development และในช่วงเย็นมีงานเลี้ยงต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีการจัดการแสดงจากวงดนตรี RMUTP BAND การแสดงเซิ้งกะลาและแฟชั่นโชว์จากนักศึกษามทร.พระนคร

Comments are closed.