ราชมงคลพระนคร จับมือ 5 สถาบัน พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

10519769_677347439012504_4578559667520611960_n

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร เป็นประธานการประชุมเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ม.อีสเทิร์นเอเชีย ม.สยาม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา และ ม.ราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้มีความสมบูรณ์เป็นบัณฑิตพร้อมใช้ และส่งเสริมเติมเต็ม สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพนักศึกษาของทั้ง 6 สถาบันที่ร่วมเครือข่าย โดยกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันมาแล้ว อาทิ โครงการสานใจเยาวชนไทยเพื่อเกาะปูยู จ.สตูล และโครงการสังคมแห่งการเอื้ออาทร เป็นต้น

ในการนี้ ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ผศ.อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการกีฬา นางประดิษฐา นาครักษา ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และนายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรม เข้าร่วมการประชุมและเป็นกำลังสำคัญ ในการผลักดัน พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมนักศึกษา ให้สอดรับกับนโยบาย “นศ.คือหัวใจของ มทร.พระนคร และบัณฑิตนักปฏิบัติของมทร.พระนคร คือหัวใจชองประเทศ” ทั้งนี้ เพื่อ มทร.พระนคร ในทศวรรษที่ 2 ต่อไป

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา มทร.พระนคร

Comments are closed.