9 คณะ!! ร่วมประชุมและรับฟังชี้แจงการพัฒนาระบบ Activity Transcript ของ มทร.พระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทรานสคริปต์กิจกรรม Activity Transcript” โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางคณะทั้ง 9 คณะ ได้จัดเตรียมข้อมูลกำหนดการหรือแผนปฏิบัติราชการ ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบของทุกคณะให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุด สำหรับช่วงท้ายการประชุมฯ ประธานได้มอบของที่ระลึกให้กับ คุณสมโภชน์ กุลธารารมย์ หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาระบบทรานสคริปต์กิจกรรม Activity Transcript ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 13.30 -16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 2 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร
อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวว่า การพัฒนาระบบทรานสคริปต์กิจกรรม Activity Transcript ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการพัฒนาระบบด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ของ 9 คณะ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบฯ ในครั้งนี้ ระบบทรานสคริปกิจกรรม Activity Transcript เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาระบบ ก็คือ ทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้ทั้งใน Transcript วิชาการ และ Trascript กิจกรรม ควบคู่กันไป ซึ่งจะเป็นโอกาสของบัณฑิตได้นำไปใช้ในการแข่งขันเข้าสู่เส้นทางแห่งอาชีพต่อไป
ที่มา : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

Comments are closed.