มทร.พระนคร ร่วมออกบูธ “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ ๑๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรคณะที่รับเชิญ อาทิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ร่วมกันออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมให้คำแนะนำหลักสูตรของคณะ ทั้ง ๙ คณะ นอกจากนี้ ยังได้แสดงผลงานทางวิชาการ ด้านการวิจัยและผลงานนักศึกษา ของ มทร.พระนคร ให้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์และผู้สนใจที่ร่วมชมงาน ได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “ มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ ”

ที่มา : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

Comments are closed.