มทร.พระนคร จัดการประกวด Mr. Miss Seeson & Jumbo Queen Award RMUTP 2015

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “การประกวด Mr. Miss Seeson & Jumbo Queen Award RMUTP 2015” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติพร้อม บุคลิกภาพดี มีความสามารถในการทำหน้าที่ฑูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558 โดยมีนักศึกษาจาก 9 คณะเข้าร่วมการประกวด ผลการประกวดปรากฏดังนี้ รางวัล Mr. RMUTP 2015 ได้แก่ นายพิพัฒน์ ขำบัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ทับทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ อุฬารศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายรณชัย ขำยศ คณะศิลปศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นานธนัทเทพ แสงพิจิตร คณะบริหารธุรกิจ รางวัล Miss RMUTP 2015 ได้แก่ นางสาวปุญญิศา อภิธนารักษ์ คณะบริหารธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นางสาวกรกนก ลี้รักสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ นางสาวณิรชา นำวงศ์ษา คณะศิลปศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ3 ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา ฝังรักษ์ คณะบริหารธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ4 ได้แก่ นาวสาวมีนา กฤษดาภินิหาร คณะศิลปศาสตร์ รางวัล Seeson Award RMUTP 2015 ได้แก่ อนัญญา ชนะชัยชาญ (นายสุริยา พงษ์สุริยา) คณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ ศรัญรัตน์ อธิพัฒน์เดชากรณ์ (นายศิริวัฒน์ ตะบองเพ็ชร์) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ นลินนิภา ปภาวรินทร์ (นายทศพร คล้ายกล่ำ) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รองชนะเลิศอันดับ3 ได้แก่ จิรชญา โสภาพันธ์ (นายธัญญารัตน์ เดชนุ่น) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รองชนะเลิศอันดับ4 ได้แก่ โยทกา รศิตรานนท์ (นายชาญณรงค์ จุมปี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รางวัล Jumbo Queen Award RMUTP 2015 ได้แก่ ชาณิชย์ศรา เหมภัทรศกุล (นายชาญวิทย์ ปรีบุรินทร์) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รางวัล Sport boy RMUTP 2015 ได้แก่ นายพิพัฒน์ ขำบัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัล Sport Girl RMUTP 2015 ได้แก่ นางสาวกรกนก ลี้รักสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัล Best Costume 2015 Mr. RMUTP ได้แก่ นายนันทภพ อนันต์คุณุปการณ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัล Best Costume 2015 Miss RMUTP ได้แก่ นางสาวลลิตา คณะศิลปศาสตร์ รางวัล Best Costume 2015 Seeson Award RMUTP ได้แก่ ชนันทร์ชิฎา รันตวุฒิคุณ (นายภานุ ชุ่มชวย) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น Best Costume Jumbo Queen Award RMUTP ได้แก่ ชาณิชย์ศรา เหมภัทรศกุล (นายชาญวิทย์ ปรีบุรินทร์) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รางวัล Best Performance 2015 Mr. RMUTP ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ อุฬารศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ Best Performance 2015 Miss RMUTP ได้แก่ นางสาวปุญญิศา อภิธนารักษ์ คณะบริหารธุรกิจ Best Performance 2015 Seeson Award RMUTP ได้แก่ ศรัญรัตน์ อธิพัฒน์เดชากรณ์ (นายศิริวัฒน์ ตะบองเพ็ชร์) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ Best Performance 2015 Jumbo Queen Award RMUTP ได้แก่ เวณิกา ลักษณ์เลิศธรางกูล (นายวันชัย เฉยขุนทด) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รางวัล Popular Vote 2015 Mr. RMUTP ได้แก่ นายรณชัย ขำยศ คณะศิลปศาสตร์ Popular Vote 2015 Miss RMUTP ได้แก่ นางสาววชิราภรณ์ เถื่อนถ้ำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ Popular Vote 2015 Seeson Award RMUTP ได้แก่ ศรัญรัตน์ อธิพัฒน์เดชากรณ์ (นายศิริวัฒน์ ตะบองเพ็ชร์) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ Popular Vote 2015 Jumbo Queen Award RMUTP ได้แก่ ธนัชฌา คงคาหลวง (นายธนัชฌา คงคาหลวง) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
รางวัล Best Friendship 2015 ได้แก่ ปริชญา วรรานัน (นายกิติศักดิ์ จันทร์สุขเกเสม) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

Comments are closed.