สภาคณาจารย์ฯ แสดงความยินดีกับอธิการบดีสุภัทรา โกไศยกานนท์

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลพระนคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาคณาจารย์ฯ แสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557

Posted in hU

โปรดเกล้าฯ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา หน้า 5 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 246 ง วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นางดวงสุดา เตโชติรส ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2552 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 นั้น เนื่องจากนางดวงสุดา Continue reading

Posted in hU

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เป็นประธานในงานพิธี 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เป็นประธานในงานพิธี 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร และนักศึกษา มทร.พระนคร ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย อาทิ ชุมชนวัดเทวราชกุญชรฯ สำนักงานเขตดุสิต สภาวัฒนธรรมเขตดุสิต บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร” ประจำปี 2557

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานมอบทุนการศึกษา  “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร” ประจำปี 2557 ให้ แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ทั้งหมดจำนวน 193 คน ประกอบด้วยนักศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจจำนวน 83 คน นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจำนวน 68 คน และนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 42 คน   เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

Posted in hU

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครร่วมกับ มทร.พระนคร เชิญชมคอนเสิร์ต “ความทรงจำจะกลับมา”

สมาคมศิษย์เก่พณิชยการพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชมคอนเสิร์ต  “ความทรงจำจะกลับมา” (Memorizing Sweet Memories)  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 70% มอบให้สมาคมศิษย์เก่า พ.พ.เพื่อก่อตั้งกองทุนสร้าง ปวช. พพ. และ 30% สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ “พระนครเกมส์” ของ มทร.พระนคร กำหนดจัด 2 รอบ ในวันที่ 19 และ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร  ศิลปิน อาทิ Continue reading

มทร.พระนคร ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำทีมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป ณ อาคารศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

Posted in hU

มทร.พระนคร จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล RMUTP BOWL 2014

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิด “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล RMUTP BOWL 2014 ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และถ้วยรางวัลทีมผูบริหาร มทร.พระนคร” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ประธานกรรมการดำเนินงานและฝ่ายจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงานสังกัด สำนักงานอธิการบดี คณะทั้ง 9 คณะ ทีมชมรมโบว์ลิ่งหน่วยงานภายนอก และบุคคลภายนอก ให้ความสนใจ เข้าร่วมการแข่งขันหลายทีม ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้ แชมป์โบว์ลิ่ง ตกเป็นของทีม ธกส. โดยรองอันดับ 1 เป็นของชมรมโตโยต้า และรองอันดับ 2 Continue reading

Posted in hU

มทร.พระนคร น้อมรำลึก 23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช”

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา นำพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะสดุดี แด่…พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2557 เวลา 8.19 น. ณ ลานพระรูปทรงม้า เชตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่มา :  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

Posted in hU

เจษฎาภรณ์ ผลดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ เยือน มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายเจษฎาภรณ์ ผลดี เพื่อขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557  และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557

Posted in hU

มทร.พระนคร จัดงานวันครบรอบ 140 ปี วันประสูติพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ

มทร.พระนคร จัดครบรอบ 140 ปี วันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในงานวันครบรอบ 140 ปี วันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ วังรพีพัฒน์ ซึ่งวังดังกล่าวปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และด้วยความสำนึกในกรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานแก่ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยนานัปการ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงบริเวณด้านหน้าพระรูปปั้นในช่วงเช้า และจัดให้มีเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Posted in hU