สภาคณาจารย์ฯ แสดงความยินดีกับอธิการบดีสุภัทรา โกไศยกานนท์

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลพระนคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาคณาจารย์ฯ แสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557

Comments are closed.