แต่งตั้งรองอธิการบดี มทร.พระนคร จำนวน 7 ราย

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป และการประชุมสภามหาวิทยาลัย (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 32/2557 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย
1. นายเชาวเลิศ ขวัญเมือง ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
2. ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
3. นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
4. ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
5. ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
6. ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

Comments are closed.