พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดยมีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งหมด 2,938 ราย รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 12 ราย รับพระราชทานเกียรตินิยมเหรียญทอง 6 ราย และรับพระราชทานเกียรตินิยมเหรียญเงิน 9 ราย

Comments are closed.