การพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการคิดค้น สิ่งประดิษฐ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์ และเผยแพร่ผลงานองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมข้อเสนอโครง การ จากหน่วยงาน 7 คณะ จำนวน 125 โครงการ งบประมาณ 2,395,605 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในแต่ละโครงการ และมีมติให้การสนับสนุนโดยให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ที่มา : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Comments are closed.