โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2557 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันผลิตอาหารและของฝากมะพร้าวแก้วเป็นกลุ่มแรกในอำเภอเชียงคาน 2) ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหมาด ซึ่งเป็นกลุ่มชาวไทดำ ผลิตผ้าทอพื้นเมืองเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ 3) กลุ่มสตรีทำผ้าห่มนวม โดยศึกษากระบวนการทำผ้าห่มนวม ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้เกิดแนวคิดเพื่อพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผน และบุคลากร สวพ. จำนวน 36 คน

Comments are closed.