การประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 2)

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร สวพ. เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจาก 8 มทร. เพื่อหารือเตรียมการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ซึ่งการประชุมวิชาการฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โดยมีวาระการประชุมสำคัญ คือ การหารือด้านวิชาการ สถานที่จัดประชุม พื้นที่จัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ 9 มทร.

Comments are closed.