ผู้บริหาร มทร.พระนคร ร่วมงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5

 

DSC_000

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่มทร.พระนคร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ( 6 th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (5 th RMUTIC) “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน” (Technology and Innovation towards ASEAN) ระหว่างวันที่ 23- 25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557

Comments are closed.