มทร.พระนคร จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

มทร.พระนคร  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ บรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร และคณะกรรมการประจำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร โดยได้สรุปผลการดำเนินงานของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ในปี พ.ศ. 2550-2557 ที่ผ่านมา และหารือแนวทางเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 1 รอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อนำไปสู่การรับรองคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบระยะเวลา 5 ปี ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ  ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น Continue reading

มทร.พระนคร พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  เขมวิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรญา  เชตุพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผอ.สวพ. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด พัฒนาบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จาก Continue reading

มทร.พระนคร เร่งพัฒนานักวิจัยให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ระหว่างวันที่ 13  – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับการอบรมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร แก่นักวิจัย โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประชุม คำพุฒ ว่าที่ร้อยเอกกิตติพงศ์ Continue reading

มทร.พระนคร ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ บรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนมีการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการผ่านการพัฒนาคุณภาพวารสารภายในประเทศ ทำให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจากวารสารระดับประเทศ เข้ากับฐานข้อมูล ACI ให้สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้บีชขาว จังหวัดภูเก็ต จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Lecture Theater ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนางวันดี ประยูรวงศ์  ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินวิจัย การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งปฏิทินการดำเนินงานวิจัยและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Continue reading

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  ชั้น 3 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบหมายให้      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชี้แจงปฏิทินการดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุปความต้องการทำโครงการวิจัยสถาบัน และชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Continue reading

มทร.พระนคร เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร

  มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านทางรายการข่าว ช่อง SPRING NEWS เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องสตูดิโอ มีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พาณิชยการพระนคร) โดยออกอากาศ วันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 11.30 – 13.00 น. ทางช่อง SPRING NEWS ระบบดิจิตอลช่อง 19 Continue reading

นักวิจัย มทร.พระนคร รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย จากงานประชุมวิชาชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ระดับชาติ) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1) อาจารย์สุวดี ประดับ และคณะ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย และคณะ ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 3) อาจารย์ศศิธร ชูแก้ว และคณะ ได้รับรางวัลระดับดี   ในสาขาศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  “รางวัลดีมาก” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5  ณ Continue reading

การรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 และร่วมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ที่มา : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center) ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 16 กันยายน 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีการชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณ รวมถึงการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System : NRMS) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีนักวิจัยและผู้ประสานงานวิจัย Continue reading