มทร.พระนคร พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  เขมวิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรญา  เชตุพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผอ.สวพ. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด พัฒนาบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จาก 9 คณะ สถาบัน สำนัก และกองต่างๆ จำนวน 46 คน  ( รายละเอียดเพิ่มเติม )

 

Comments are closed.