อธิการบดี มทร.พระนคร นำนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส

21245

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร นำนายพรเทพ กำเหนิดพรต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคลทูลลาไปศึกษาต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยทุนพระราชทาน เมื่อ 31 ตุลาคม 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักสวนจิตรลดา

ในการนี้ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และ ท่านอธิการบดี. พร้อมด้วยผู้บริหาร จัดเลี้ยงส่ง และแสดงความยินดีกับ นายพรเทพ กำเหนิดพรต นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมอบโอวาทให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศต่อไป

อนึ่ง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวแสดงความชื่นชมและแจ้งว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว หากนายพรเทพ ประสงค์จะเรียนต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้มาเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยกันพัฒนา มทร.พระนคร ในอนาคต

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

Comments are closed.