งานแนะแนวฯ พร้อมตัวแทนนักศึกษา มทร.พระนคร ๙ คณะ ฟังความรู้ “การประกันสังคมสู่สถานศึกษา”

คุณอารีย์ เหมวิมล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์ สำนักงานการประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ พระนคร สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาบรรยายความรู้ ” โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจงานประกันสังคม ๒ กองทุน ความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ให้แก่ตัวแทนนักศึกษา มทร.พระนคร จาก ๙ คณะ ได้มีความรู้เรื่องประกันสังคมและพึงรู้หน้าที่ปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตน ตลอดจนการใช้สิทธิอย่างถูกต้องในระบบประกันสังคม ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต สำหรับช่วงท้ายการบรรยายทางวิทยากรได้จัดกิจกรรมตอบคำถาม พร้อมกับมอบของรางวัลเป็นที่ระลึกแก่นักศึกษาที่กล้าแสดงออกในการตอบคำถามได้หลายคน และท้ายที่สุดของโครงการ นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณวิทยากรและทีมงานประกันสังคม พร้อมนี้ นางสุดารัตน์ จูงใจไพศาล หัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้รับเกียรติจาก นางสาวมัลลิกา วีระสัย หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ บุคลากรงานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร และร่วมถ่ายภาพความสำเร็จของโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ความเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ” กับกระทรวงแรงงาน ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

Comments are closed.