มทร.พระนคร พัฒนาอาจารย์ผู้สอนจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร m-Learning in classroom

 

อบรม-m-Learning-3

มทร.พระนคร โดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้m-Learning in m-classroom จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง ชั้น 4 อาคาร 3 (อาคารการโรงแรม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e – University

ตัวอย่าง การเข้าใช้งานเว็บไซต์ lms.rmutp.ac.th ในรูปแบบของ mobile learning

ตัวอย่าง วิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (English for carrier) อาจารย์นฤมล พัวไพบูลย์

13

Comments are closed.