ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 4/2557

มทร.พระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจาก 9 คณะ จำนวน  22 คน การประชุม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการดำเนินการต่อยอดจากผลงานที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร การวางแผนและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

Comments are closed.