การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น และหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติฯ จำนวน 12 คน โดยประชุมหารือเพื่อกำหนดเกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 ประกอบด้วย 1) นักวิจัยดีเด่นด้านการขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ด้านการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2) นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และ 3) หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

Comments are closed.