งานเกษียณอายุราชการ มทร.พระนคร “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคล”

S__1417342

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ มทร.พระนคร “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร” ณ ห้องประชุมอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ นำผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 รวมจำนวน 17 ท่าน เข้าร่วมงาน“สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร” กิจกรรมประกอบด้วยพิธีสงฆ์และการบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการลงทุนเพื่อการเกษียณ” โดยนายพรเทพ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้และบริหารเงิน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นวิทยากร จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ และรับประทานกลางวันอาหารร่วมกัน

สำหรับปีการศึกษา 2557 ผู้เกษียณอายุราชการของมทร.พระนคร ประกอบด้วย

1.รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
2.ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
3. นางสาวสีสุข อ่วมแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดี
4. ผศ.อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดี
5. ผศ.สุทัศน์ ตั้งนิตยวงศ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6.นางนิภา สัญญานุจิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7.ผศ.บุรณี ทรัพย์ถนอมคณะบริหารธรุกิจ
8. อาจารย์อรศิริ จันทร์เมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์
9.อาจารย์อาภัสรา นพพรพงศา คณะศิลปศาสตร์
10.ผศ.ภูวพัสส์ เอกตาแสง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
11. ผศ.ณัฐกร บินอับดุรามัน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
12.ผศ.วัฒนา วัชรเสรีกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
13. ผศ.สุรีย์ สุทธิสังข์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
14.อาจารย์ไชยชาญ อารี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
15.อาจารย์กัญญุมา ญาณวิโรจน์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
16.นายณรงค์ จันทร์หอม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
17.นางสาวศิรินันท์ เมฆฉาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ที่มา:กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

Comments are closed.