มทร.พระนคร ลงพื้นที่โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี

มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอกลักษณ์ขนมไทยโบราณ ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ และกลุ่มแปรรูปอาหารบางเจ้าฉ่า ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.