สวพ. ลงพื้นที่ศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอ่างทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้แก่ อาจารย์กิ่งกาญจน์ พิจักขณา อาจารย์คมเขต เพ็ชรรัตน์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ อาจารย์ดรุณรัตน์ พิกุลทอง และอาจารย์ศิริพันธ์ มิ่งขวัญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอ่างทอง โดยสำรวจข้อมูลโจทย์วิจัยชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม้ประดิษฐ์เพชรมงคล กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางต้นทอง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำศาลพระภูมิไม้สักทรงไทย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557

กลุ่มที่ 1 กลุ่มไม้ประดิษฐ์เพชรมงคล

กลุ่มที่ 2  กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก

กลุ่มที่ 3  กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น

กลุ่มที่ กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางต้นทอง

กลุ่มที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำศาลพระภูมิไม้สักทรงไทย

Comments are closed.