มทร.พระนคร จัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษาโชว์เมล็ดพันธ์ุนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่

IMG_6424[1]

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1  (1st  Rajamangala  University of Technology Phra Nakhon  Innovation  and  echnologyExhibition : 1st  RMUTP  ITEx) ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่” ( Tecnological and Innovative Seeds From New Generation) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Eden 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้บริหาร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

IMG_6430
การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน   อันเป็นผลผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ สู่สาธารชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จักทำงานร่วมกัน  ฝึกการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ก่อนการออกไปประกอบอาชีพในสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดนิทรรศการดังกล่าวขึ้น
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานนวัติกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษาจำนวน 68 ผลงาน การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเด่น 10 ผลงาน การเสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติและการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ซึ่งสามารถตอบโจทย์การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และมีคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Comments are closed.