เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่10″ จัดพิธีปิด ยิ่งใหญ่ หวังขึ้นชั้นระดับสากล เพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2

ผศ. ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่10” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน พัฒนาความเป็นผู้นำ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ดังปณิธานด้านการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “นักศึกษาคือหัวใจของ มทร. พระนคร บัณฑิตนักปฏิบัติของมทร.พระนคร คือหัวใจของประเทศ”

สำหรับพิธีปิดโครงการดังกล่าว นักศึกษาจาก 9 คณะ ซึ่งเป็นเพชรราชมงคลพระนคร กว่า 40 คน ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “การแสดงผลงานนักศึกษา” ภายใต้หัวข้อ “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 10 ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2” โดยจัดแสดงในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการที่น่าสนใจ เช่น พระภัทรมหาราช ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ จากรุ่นสู่รุ่น กันและกัน ศักยภาพแห่งเพชร10 เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดการแสดงเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และตระการตาของนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย การแสดงชุดวิจิตรภูษาพัสตราศิลป์ งามอาจินถิ่นอารยะ การแสดงชุดงามวิจิตรวารี สายนทีถิ่นวัฒนธรรม และการแสดงชุดอัครนิมิต ดินแดนสยาม เมื่อ 5 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม D – HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

Comments are closed.