มทร.พระนคร ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของนักวิจัยและนักศึกษาให้เป็นที่รู้จัก เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานในการนำสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและนักศึกษา จำนวน 34 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น9 ผลงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 ผลงาน Continue reading

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

  การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เปิดรับสมัครบทความวิจัยสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน จำนวน 9 สาขา เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการจากการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถาบันการศึกษาและผลงานที่เกิดจากการพัฒนาองค์กรภาคอุตสาหกรรม  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ : www.iei.or.th ติดต่อ : นายพงศ์ เดชะศิริ โทรศัพท์ : 02-345-1273 โทรสาร : 02-345-1266-7 มือถือ : 089-218-0869 Continue reading