มทร.พระนคร พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร งานได้ผลคนถูกใจ

10590512_691120537635194_4304656953382704691_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร งานได้ผลคนถูกใจ” โดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล ผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการติดต่อสื่อสารและการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการติดต่อสื่อสาร การพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และการสร้างจิตบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เมื่อ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา:กองประชาสัมพันธ์

Comments are closed.