เส้นทางสายวัดและวัง พระนคร โรแมนติกโรด ( Phra Nakhon Romantic Road: Temples and Royal Palaces)

IMG_6461[1]

คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ( ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง ) ขานรับนโยบายท่านอธิการบดี  ( รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ ) หวังสร้างโรแมนติกโรดเมืองไทย  โดยกำหนด “เส้นทางสายวัดและวังพระนคร” เพื่อสร้างรายได้  สร้างโอกาสและประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Comments are closed.