มทร.พระนคร ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของนักวิจัยและนักศึกษาให้เป็นที่รู้จัก เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานในการนำสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและนักศึกษา จำนวน 34 ผลงาน เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น9 ผลงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 ผลงาน Continue reading