มทร.พระนครเปิดบ้านต้อนรับกรรมการนักเรียน รร.ศรียาภัย จ.ชุมพร เหตุ “ปลี้ม” กิจกรรมนอกหลักสูตรสร้างสรรค์

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์  เป็นประธานให้การต้อนรับคณะครู  กรรมการนักเรียนและนักเรียน  จากโรงเรียนศรียาภัย  จังหวัดชุมพร ในการศึกษาดูงมนด้านการบริหารกิจการนักศึกษาของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านโครงสร้าง  บทบาทหน่้าที่  และกิจกรรมสร้างสรรค์ขององค์การและสภานักศึกษา  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและนำไปพัฒนาองค์กรให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น  เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2557  ณ ห้องประชุมระพีพัฒน์  สำนักงานอธิการบดี

หนังสือราชการ เรื่อง ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน

Comments are closed.