ราชมงคลพระนคร จับมือ 5 สถาบัน พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร เป็นประธานการประชุมเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ม.อีสเทิร์นเอเชีย ม.สยาม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา และ ม.ราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้มีความสมบูรณ์เป็นบัณฑิตพร้อมใช้ และส่งเสริมเติมเต็ม สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพนักศึกษาของทั้ง 6 สถาบันที่ร่วมเครือข่าย โดยกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันมาแล้ว อาทิ โครงการสานใจเยาวชนไทยเพื่อเกาะปูยู จ.สตูล และโครงการสังคมแห่งการเอื้ออาทร เป็นต้น ในการนี้ ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ผศ.อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการกีฬา นางประดิษฐา นาครักษา ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และนายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรม Continue reading