มทร.พระนคร ประชุมเตรียมความพร้อม “ คณะกรรมการฝ่ายศิลป์ ออกแบบ และตกแต่ง ” พระนครเกมส์ ครั้งที่ 31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายศิลป์ ออกแบบ และตกแต่ง พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประธานคณะกรรมการฝ่ายศิลป์ ออกแบบ และตกแต่ง พร้อมทั้งคณะกรรมการฝ่ายฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” โดยมี ตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และหารายได้ เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ที่มา : งานกีฬา และทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

Comments are closed.