มทร.พระนคร จัดประชุมเตรียมความพร้อม ” คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ” พระนครเกมส์ ครั้งที่ ๓๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา และคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาทุกคน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่ายจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา สรุปการส่งแจ้งความจำนงชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และจำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้ง ๘ มทร. ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์” ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ที่มา : งานกีฬา และทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

Comments are closed.